VEDTEKTER FOR SENIORDANS NORGE

Endret 07.06.2008, 05.06.2010, 24.03.12, 19.03.2014, 06.04.2016 og 25.04.2017.

 1. Organisasjonens Navn: SENIORDANS NORGE (SN)

          Org. nr.:  974 701 839 MVA

          Stiftet 29.09.1994

1.1     Seniordans Norge er en frivillig landsdekkende organisasjon. Seniordans Norge er delt inn i regioner og er forankret i nærmiljøet gjennom lokale dansegrupper.

 1. Formål.

2.1     Fremme seniordans i Norge. Seniordansen har ingen aldersgrenser.

2.2     Fremme et godt miljø i organisasjonen med åpenhet, medbestemmelse og inkludering slik det framgår av Seniordans Norges etiske retningslinjer.

2.3     Gjennom sin virksomhet skal SN gi medlemmene opplæring i et utvalg danser i et positivt læringsmiljø hvor trivsel og mestring står i fokus. I tillegg skal man spre kunnskap om seniordansens helsefremmende virkning.

2.4     Utdanne danseledere i seniordans og sittedans.

2.5     Holde kontakt med organisasjoner for seniordans i andre land.

 

 1. Medlemskap. Kontingent.

3.1     SN er en sammenslutning av dansegrupper og åpen for alle som støtter SNs formål og betaler kontingent fastsatt av Landsmøtet.

3.2     Medlemmene i den enkelte dansegruppa er gjennom gruppas medlemskap, kollektivt tilsluttet SN. Ingen kan være registrert medlem i SN i mer enn ei gruppe. Sammen med de direkte innmeldte (3.3) utgjør dette SN sitt offisielle medlemstall. 

3.3     Enkeltpersoner kan melde seg direkte inn i organisasjonen der det ikke er dansegrupper.

3.4     Dansegrupper og enkeltmedlemmer som ikke har betalt kontingent til SN i 2 år, blir strøket som medlemmer.

3.5     Regionene får en kontingentrefusjon pr. medlem fra forbundet fastsatt av Landsmøtet.

 1. Landsmøtet.

Møte- og stemmerett.

4.1     Landsmøtet er Seniordans Norges høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av april.

4.2     Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet, må være Landsstyret (LS) i hende senest 6 uker før møtet.

4.3     Innkallingen til Landsmøtet skjer skriftlig eller elektronisk med minst 3 ukers varsel. Med innkallingen skal følge saksliste, årsmelding, revidert regnskap, innkomne forslag fra Landsstyret og regionene, Landsstyrets forslag til årskontingent og refusjon til regionene, handlingsplan og budsjett, valgkomiteens forslag og Landsstyrets forslag til ny valgkomité.

4.4     Stemmerett har (omfatter også møte- og talerett):

          2 delegater fra hver region. Bare frammøtte delegater har stemmerett.

          Landsstyrets medlemmer.

          Vararepresentanter som blir innkalt ved forfall i LS.

       DMU sine medlemmer.

4.5     Tale- og forslagsrett har:

          Valgkomiteens medlemmer.

4.6     Møterett, uten talerett har:

           Øvrige medlemmer av SN. Disse kan møte som observatører dersom det er plass. Påmelding.

4.7     Avstemming: Se «Regler om stemmegiving i Seniordans Norge» vedtatt av Landsmøtet 2017.

4.8     Andre spørsmål avgjøres av Landsmøtet, herunder om andre skal gis talerett.

 1. Landsmøtet skal behandle:

5.1     Godkjenning av innkalling og saksliste. Opplyse om antall stemmeberettigede til stede.

5.2     Valg av møteleder, 2 referenter og 3 representanter til tellekorps; ingen av dem fra Landsstyret.

5.3     Valg av 2 representanter til å godkjenne og underskrive referatet sammen med møteleder.

5.4     Landsstyrets årsberetning.

5.5     Årsregnskap og revisjonsrapport.

5.6     Innkomne forslag fra styret og regionene.

5.7     Kontingent sentralt og refusjon til regionene for neste år.

5.8     Planer og budsjett for inneværende år.

Landsmøtet velger:

5.9     Leder for 1 år.

5.10   4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer alle for 2 år, slik:

          2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges i år med partall,

          øvrige i år med oddetall. Landsstyret konstituerer seg selv.

5.11   Valgkomité på 3 medlemmer for 1 år. Leder velges særskilt.

5.12   1 godkjent revisor for 2 år.

 1. Landsstyret

Landsstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene og fatter endelige vedtak i saker som etter vedtektene ikke hører inn under Landsmøtet.

Landsstyrets oppgaver er:

6.1     Forestå SNs ledelse.

6.2     Utarbeide planer og budsjett og holde disse oppdatert.

6.3     Oppnevne underutvalg så som DMU.

6.4     Gjennomføre planene innenfor budsjettrammen.

6.5     Føre regnskap.

6.6     Holde kontakt med og delegere oppgaver til regionene.

6.7     Ta initiativ til å gjennomføre tiltak i tråd med pkt. 2: «formål», ved samarbeid med andre så som offentlige myndigheter og andre organisasjoner.

6.8     Legge fram for Landsmøtet forslag til ny valgkomité.

6.9     Landsstyret fastsetter tid og sted for neste Landsmøte.

 1. Danse- og musikkutvalget (DMU):

7.1     Har ansvar for all kursvirksomhet med Landsstyret som nærmeste overordnede.

7.2     DMU består av 3-4 medlemmer som skal ha god danse-, musikkfaglig- og pedagogisk erfaring.

7.3     Landsstyret fastsetter instruks for DMU.

 1. Regionene og dansegruppene.

8.1     Disse er underlagt Landsstyret som også har ansvar for regioninndelingen.

Regionene består av dansegrupper. For alle regioner og dansegrupper er det utarbeidet felles veiledende retningslinjer vedtatt av Landsmøtet.

8.2     Regionene er Landsstyrets viktigste administrative samarbeidsorgan og skal høres i viktige saker.

8.3     I regioner hvor regionarbeidet er nedlagt, eller ikke kan komme i gang, vil Landsstyret oppnevne kontaktpersoner som skal være bindeledd mellom gruppene i regionen og Landsstyret.

 1. Vedtektsendringer.

9.1     Vedtektsendringer kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært Landsmøte der forslaget til vedtektsendringen(e) står på den utsendte saklista.

9.2     Forslag til vedtektsendringer kan framsettes av den enkelte gruppe, regionen og Landsstyret. Forslag fra gruppene sendes via regionstyret.

9.3     Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall.

 

 1. Ekstraordinært Landsmøte

10.1   Ekstraordinært Landsmøte holdes når Landsstyret finner det nødvendig eller når minst ¼ av regionstyrene fremmer skriftlig krav med dagsorden.

10.2   Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle de saker som er oppført på innkallingen.

10.3   Innkalling med saksliste sendes ut minst 3 uker før møtet.

 1. Oppløsning

11.1   Oppløsning av SN kan bare vedtas av Landsmøtet etter å ha vært behandlet på det nærmest forutgående ordinære eller ekstraordinære Landsmøte. Det skal være minimum 10 måneder mellom møtene.

11.2   Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall blant de frammøtte stemmeberettigede på begge Landsmøtene.

11.3   Ved oppløsning skal det velges en avviklingsgruppe med fastlagt mandat, godkjent av Landsmøtet.

11.4   Etter fastsatt frist skal avviklingsgruppa legge fram saken for et nytt Landsmøte som avgjør endelig om organisasjonen skal oppløses og hvordan eventuelle midler skal disponeres.

 1. Ikrafttreden. Vedtektene/ endringene trer i kraft etter Landsmøtet.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)