Veiledende retningslinjer for (NN) seniordans i Seniordans Norge.

Vedtatt på Landsmøtet i Seniordans Norge 19.03.2014. Endret 25.04.2017.

Retningslinjene her er veiledende og kan endres av gruppas årsmøte (unntak se. Pkt. 2.6)

Gruppa må endre overskrift til «Vedtekter for…» om dette sendes Brønnøysundregisteret.

 1. Organisasjonens Navn: XX Seniordans

Org.nr. xxx xxx xxx

Gruppa ble stiftet: xx.xx.xxxx

Tilsluttet: Region........... og Seniordans Norge

1.1       Seniordans Norge er en frivillig landsdekkende organisasjon. Seniordans Norge er delt inn i regioner og er forankret i nærmiljøet gjennom lokale dansegrupper.

1.2       Gruppa er åpen for alle som støtter Seniordans Norges formål og betaler kontingent fastsatt av årsmøtet. Denne omfatter også kontingenten til Seniordans Norge bestemt av Landsmøtet. Ingen kan være registrert som medlem i mer enn ei dansegruppe.

 

 1. Formål.

2.1       Fremme seniordans i området. Seniordansen har ingen aldersgrenser.

2.2       Gjennom sin virksomhet gi medlemmene opplæring i et utvalg danser i et positivt           læringsmiljø hvor trivsel og mestring står i fokus. I tillegg skal en spre kunnskap om    seniordansens helsefremmende virkning.

2.3       Fremme et godt miljø i gruppa med åpenhet, medbestemmelse og inkludering slik det framgår av Seniordans Norges etiske retningslinjer.

2.4       Utdanne danseledere i seniordans og sittedans.

2.5       Holde god kontakt med andre seniordansegrupper, særlig nabogruppene.

2.6       Årsmøtet kan bestemme egne regler her når disse ikke er i strid sentrale vedtekter.

 

 1. Medlemskap og kontingent.

3.1       Medlemmene i den enkelte dansegruppa er gjennom gruppas medlemskap kollektivt       tilsluttet Seniordans Norge.

 

 1. Årsmøtet.

4.1       Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar.

4.2       Dette innkalles med 3 ukers varsel. Frist for forslag er 2 uker før møtet.

4.3       Saksliste med dokumenter og innstilling fra valgkomiteen skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før møtet.

4.4       Alle medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett.

4.5       Avstemming: Se «Regler om stemmegiving i Seniordans Norge» vedtatt av Landsmøtet 2017.

 1. Dagsorden for årsmøtet

5.1       Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste.

5.2       Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive referatet sammen med møteleder.

5.3       Årsberetning

5.4       Revidert regnskap.

5.5       Innkomne forslag fra styret og medlemmene.

5.6       Arbeidsplaner

5.7       Budsjett og fastsetting av kontingent.

 

Valg på årsmøtet.

5.8       Årsmøtet bestemmer antall medlemmer i styret. Det anbefales min. 3 personer:

            styreleder, nestleder og styremedlem/kasserer.

Minimum er 2: Leder og en til – ref. Brønnøysundregisteret.

5.9       Velge styre med vara.

5.10     Årsmøtet velger leder for 1 år, de øvrige i styret for 2 år.

5.11     Årsmøtet velger 2 personer til valgkomite for 1 år.

5.12     Årsmøtet velger 2 regnskapskontrollører, eventuelt 1 godkjent revisor.

5.13     Årsmøtet velger delegater til regionens årsmøte. (Antall - se regionen) 

5.14     Hoveddanseleder bør ikke være styreleder.

6   Styret:

6.1       Har ansvar for at sentrale regler følges, blant annet at åpenhet, medbestemmelse og inkludering ivaretas.

6.2       Har ansvar for drift, planlegging og iverksetting av vedtak.

6.3       Oppnevner komiteer/utvalg etter behov.

6.4       Har ansvar for at gruppa om mulig har flere danseledere, at disse får gå kurs og får instruere jevnlig. Danselederne samarbeider om oppgavene. – Se også side 5 i vedlegg til «Seniordansens ABC» DMU 2017.

6.5       Bør inngå arbeidsavtale når gruppa har ekstern danseleder. Denne kan om ønskelig innkalles til styremøte.

6.6       Bør sørge for at konflikter løses raskt.

6.7       Leder og kasserer har sammen signaturrett i alle gruppas saker. Begge har tilgang til konto.

6.8       Har ansvar for å sende årsmelding, regnskapsammendrag og standardrapporten til  sin region.

 1. Endring av veiledende retningslinjer krever bare alminnelig flertall.

8   Ekstraordinært årsmøte.

Avholdes når styret eller 1/4 av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er oppført på innkallingen.

Frister og regler ellers er som ved ordinært årsmøte.

9   Oppløsning.

Vedtas på 2 påfølgende årsmøter med minst ¾ flertall av de frammøtte med stemmerett. Det ene årsmøtet kan være ekstraordinært. Det bør være minimum 10 måneder mellom disse møtene. Det oppnevnes en komite med mandat fra årsmøtet til å styre avviklingen.

10  Ikrafttreden.

Retningslinjene trer i kraft etter Landsmøtet

 

            

   Retningsliner for (NN) i Seniordans Norge (SN) (nynorsk)

Vedteke på Landsmøtet i Seniordans Norge 19.03.14. Endra 25.04.2017.

Retningslinene er rettleiande og kan endrast av gruppa sitt årsmøte (unntak sjå Pkt.2.6)

Overskrifta må endrast til ”Vedtekter for …” om dette skal sendast til Brønnøysundregisteret.

 1. Organisasjonen sitt namn:

Org.nr. …………..

Gruppa vart stifta :  xx.xx.xxxx.

Tilslutta: Region …… og Seniordans Norge.

 • 1 Seniordans Norge er ein frivilleg landsdekkande organisasjon. Seniordans Norge er delt inn i regionar og er forankra i nærmiljøet  gjennom lokale dansegrupper.
 • 2 Gruppa er open for alle som støttar Seniordans Norge sitt føremål og betalar kontingent fastsett av årsmøtet. Denne omfattar også kontingenten til Seniordans Norge, bestemt av Landsmøtet. Ingen kan vere registrert som medlem i meir enn ei dansegruppe.
 1.   Føremål.

2.1       Fremje seniordans i området. Seniordansen har ingen aldersgrenser.

2.2       Gjennom si verksemd gje medlemane opplæring i eit utval dansar i positivt læringsmiljø kor trivsel og meistring står i fokus. I tillegg skal ein spreie kunnskap om seniordansen sin helsefremjande verknad.

2.3       Fremje eit godt miljø i gruppa med openheit, medbestemming og inkludering slik det går fram av Seniordans Norge sine etiske retningsliner.

2.4       Utdanne danseleiarar i seniordans og sittedans.

2.5       Halde god kontakt  med andre seniordansegrupper, særleg nabogruppene.      

2.6       Årsmøtet kan bestemme eigne reglar her når desse ikkje er i strid med sentrale vedtekter.                                 

 1.   Medlemskap og kontingent

3.1       Medlemane i den enkelte dansegruppa er gjennom gruppa sitt medlemsskap kollektivt tilslutta Seniordans Norge.

 1.   Årsmøtet

4.1       Årsmøtet skal haldast innan utgangen av januar.

4.2       Innkalling skal skje 3 veker før møtet. Frist for framlegg er 2 veker før møtet.

4.3       Saksliste med dokument og innstilling frå valkomiteen skal vere tilgjengeleg for medlemane 1 veke før møtet.

4.4       Alle medlemar som har betalt kontingent, har stemmerett.

4.5       Avstemming: Sjå «Reglar om stemmegjeving i Seniordans Norge», vedteke av Landsmøtet 2017.

 

    Dagsorden for årsmøtet

5.1       Opning med godkjenning av innkalling og sakliste.

5.2       Val av møteleiar, referent og 2 til å underskrive referatet saman med møteleiar.

5.3       Årsmelding                                                                                                                                                              

5.4       Revidert rekneskap

5.5       Innkomne framlegg  frå styret og medlemane

5.6       Arbeidsplanar

5.7       Budsjett og fastsetjing av kontingent.

 Val på årsmøtet

5.8       Årsmøtet bestemmer tal medlemar i styret. Det vert tilrådd minimum 3 personar: Styreleiar, nestleiar og styremedlem/kasserar.  Minimum er 2: Leiar og ein til – ref. Brønnøysundregisteret.

5.9       Velje styre med vara.

5.10     Årsmøtet vel leiar for 1 år, dei andre i styret for 2 år.

5.11     Årsmøtet vel 2 personar til valkomite for 1 år..

5.12     Årsmøtet vel 2 rekneskapskontrollørar, evt. 1 godkjent revisor.

5.13     Årsmøtet vel delegatar til regionen sitt årsmøte. (Tal: sjå Regionen)

5.14     Hovuddanseleiar bør ikkje vere styreleiar.

 1. Styret

6.1       Har ansvar for at sentrale reglar vert følgde og at openheit, medbestemming og inkludering vert ivareteke.

6.2       Har ansvar for drift og planlegging og iverksetjing av vedtak.

6.3       Oppnemner komitear/utval etter behov.

6.4       Har ansvar for at gruppa om mogeleg har fleire danseleiarar, at desse får gå kurs og at desse får instruere jamleg. Danseleiarane samarbeider om oppgåvene. – Sjå også side 5 i vedlegg til «Seniordansens ABC» DMU 2017.

6.5       Bør inngå arbeidsavtale når gruppa har ekstern danseleiar. Denne kan om ynskjeleg innkallast til styremøte.

6.6       Bør sørgje for at konfliktar vert løyste raskt.

6.7       Leiar og kasserar har saman signaturrett i alle sakene til gruppa. Begge har tilgang til konto.

6.8       Har ansvar for å sende årsmelding, rekneskapssamandrag og standardrapporten  til sin region.

7   Endring av rettleiande retningsliner krev berre alminneleg fleirtal.

 1. Ekstraordinært årsmøte.

Skal haldast når styret eller ¼ av medlemane krev det.  Ekstraordinært årsmøte kan berre handsame dei sakene som er oppført på innkallinga.Fristar og reglar elles er som ved ordinært årsmøte.       

 

   Oppløysing

Skal vedtakast på 2 påfølgjande årsmøte med minst ¾ fleirtal av dei frammøtte med stemmerett. Det eine årsmøtet kan vere ekstraordinært. Det bør vere minimum 10 månadar mellom desse møta. Det skal oppnemnast ein komité med mandat frå årsmøtet til å styre avviklinga.

 1. Trer i kraft frå:

Vedtektene trer i kraft etter Landsmøtet.

..

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)