Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Veiledende retningslinjer for region NN i Seniordans Norge.

Vedtatt på Landsmøtet 19.3.2014. Endret 25.04.2017.

Retningslinjene er veiledende og kan endres av regionens årsmøte (unntak se. pkt. 2.8).

                        Overskrift endres til «Vedtekter for…» om dette sendes Brønnøysundregisteret.

 1. Organisasjonens navn: NN

Org.nr.  xxx xxx xxx

Regionen ble stiftet: xx xx xxxx

 1. Regionen er en sammenslutning av alle dansegruppene innenfor sitt område.
 2. Formål.

2.1     Fremme seniordans i sin region og være bindeledd mellom Seniordans Norge og gruppene.

2.2     Utdanne danseledere i seniordans og sittedans slik at disse kan gi medlemmene opplæring i et      utvalg danser. Skape et positivt læringsmiljø hvor trivsel og mestring står i fokus. I tillegg skal             en spre kunnskap om seniordansens helsefremmende virkning.

2.3     Fremme et godt miljø i organisasjonen med åpenhet, medbestemmelse og inkludering slik det framgår av Seniordans Norges etiske retningslinjer.

2.4     Sammen med utdanningsansvarlig, planlegge kurs for danseledere, etter innspill fra gruppene i                       sin region.

2.5     Gjennomføre treff for gruppeledere og danseledere, samlinger, turer og lignende som kan stimulere til seniordans og bidra til sosialt samvær.

2.6     Ta initiativ til å starte og følge opp nye grupper

2.7     Besøke dansegruppene i regionen, gjerne hvert år.

2.8     Årsmøtet kan bestemme egne regler når disse ikke er i strid med sentrale vedtekter.

 

 1. Kontingent.

3.1     Regionene får en kontingentrefusjon pr. medlem fra Seniordans Norge, bestemt av Landsmøtet.

 

       Årsmøtet.

4.1     Årsmøtet er regionens høyeste organ og holdes innen utgangen av februar. Det innkalles 2-3 delegater fra hver dansegruppe med 4 ukers varsel til gruppene i regionen. Frist for forslag er 2 uker før møtet. Saksliste med sakspapirer samt innstilling fra valgkomiteen skal være tilgjengelig for dansegruppene 1 uke før møtet.

4.2     Alle frammøtte delegater samt styrets medlemmer, har stemme-, tale- og forslagsrett.

          Avstemming: Se «Regler om stemmegiving i Seniordans Norge» vedtatt av Landsmøtet 2017.

4.3     Andre medlemmer har møterett som observatører etter påmelding.

5        Dagsorden for årsmøtet.

5.1.    Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste.

5.2     Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive referatet sammen med møteleder.

5.3.    Årsberetning

5.4.    Revidert regnskap

5.5     Forslag fra styret og gruppene.

5.6     Handlingsplan og budsjett.

 1. Valg:

6.1.    Årsmøtet bestemmer antall medlemmer i styret. Det anbefalers min. 3 personer: styreleder, nestleder og styremedlem/kasserer.

          Minimum er 2: Leder og en til - ref. Brønnøysundregisteret.

          Årsmøtet velger:

6.2     Styre og varamedlemmer. Leder velges for 1 år. Øvrige valg er for 2 år.

6.3.    2 personer og 1 vara til valgkomite.

2 regskapskontrollører ev. 1 godkjent revisor.

6.4     2 delegater med vara til Landsmøtet. Regionleder bør være en av disse.

 1. Styret har ansvar for:

7.1.    At sentrale regler følges.

7.2     Drift og planlegging fram i tid.

7.3     Aktiviteter, se pkt. 2.

7.4     Å holde god kontakt med gruppene.

7.5     Å samarbeide med andre regioner om blant annet forslag til Landsstyret og Landsmøtet.

7.6     Å sørge for at konflikter løses raskt.

7.8     Sende årsmelding og regnskapsammendrag til Seniordans Norge.

7.7     Leder og kasserer har sammen signaturrett i alle gruppas saker. Begge har tilgang til bankkonti.

 1. Vedtak om veiledende retningslinjer krever bare alminnelig flertall.
 1. Ekstraordinært årsmøte.

Dette avholdes når styret eller en fjerdedel av dansegruppene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er oppført på innkallingen.

Frister og regler ellers er som ved ordinært årsmøte.

 1. Oppløsning.

Vedtas på 2 påfølgende årsmøter med minst ¾ flertall av frammøtte stemmeberettigede. Det ene årsmøtet kan være ekstraordinært. Det oppnevnes en komite med mandat fra årsmøtet til å styre avviklingen.

 1.     Ikrafttreden.

Retningslinjene trer i kraft etter Landsmøtet

 

 

Retningsliner for region xxxxxxx  i Seniordans Norge (SN) (nynorsk)

Vedteke på Landsmøtet 19.03.2014. Endra 25.04.2017.

Retningslinene er rettleiande og kan endrast av regionen sitt årsmøte (unntak sjå pkt. 2.8)

Overskrifta må endrast til ”Vedtekter for…” dersom dette skal sendast til Brønnøysundregisteret.

 1. Organisasjonen sitt namn: SN Regionxxxx

Org.nr.  xxxxxxxxxx

Region xxxxx vart stifta: xx.xx.xxxx.

 1. Regionen er ein samanslutning av alle dansegruppene innafor sitt område.
 2.         Føremål

2.1       Fremje seniordans i sin region og vere bindeledd mellom Seniordans Norge og gruppene.

2.2       Utdanne danseleiarar i seniordans og sittedans slik at desse kan gje medlemane opplæring i eit utval dansar. Skape eit positivt læringsmiljø kor trivsel og meistring står i fokus. I tillegg skal ein spreie kunnskap om seniordansen sin helsefremjande verknad.

2.3       Fremje godt miljø i organisasjonen med openheit, medbestemming og inkludering, slik det framgår av Seniordans Norge sine etiske retningsliner.

2.4       Saman med utdanningsansvarleg, planleggje kurs for danseleiarar, etter innspel frå gruppene i sin region.

2.5       Gjennomføre treff for gruppeleiarar og danseleiarar, samlingar, turar og liknande som kan

            stimulere til seniordans og sosialt samvær.

2.6       Ta initiativ til å starte og følgje opp nye grupper.

2.7       Besøke dansegruppene i regionen, gjerne kvart år.

2.8       Årsmøtet kan fastsetje eigne reglar når desse ikkje er i strid med sentrale vedtekter.

 

 1. Kontingent.

3.1       Regionane får ein kontingentrefusjon pr. medlem frå Seniordans Norge, fastsett av Landsmøtet.

 

 1.         Årsmøtet.

4.1       Årsmøtet er regionen sitt høgaste organ og vert halde innan utgangen av februar. Det vert innkalla 2-3 delegatar frå kvar dansegruppe med 4 vekers varsel til gruppene i regionen. Frist for framlegg er 2 veker før møtet. Saksliste med sakspapir og innstilling frå valkomiteen skal vere tilgjengeleg for dansegruppene 1 veke før møtet.

4.2       Alle frammøtte delegatar og styret har stemme-, tale- og framleggsrett.                          

            Avstemming: Sjå «Reglar om stemmegjeving i Seniordans Norge», vedteke av Landsmøtet 2017.

4.3       Andre medlemar har møterett som observatørar etter påmelding.

 1. Dagsorden for årsmøtet

 

5.1.      Opning med godkjenning av innkalling og sakliste

5.2       Val av møteleiar, referent og 2 til å skrive under referatet saman med møteleiar.

5.3       Årsmelding

5.4       Revidert rekneskap

5.5       Framlegg frå styret og gruppene.

5.6       Handlingsplan og budsjett.

 1. Val

6.1.      Årsmøtet fastset tal medlemar i styret. Det vert tilsrådd minimum 3 personar: Styreleiar, nestleiar og styremedlem/kasserar.

            Minimum 2: Leiar og ein til – ref. Brønnøysundregisteret.

           

Årsmøtet vel:

6.2.      Styre og varamedlemar. Leiar vert vald for 1 år, dei andre vert valde for 2 år.

6.3       2 personar og 1 vara til valkomite.

2 reknekapskontrollørar, evt. 1 godkjend revisor.

6.4       2 delegatar  med vara  til Landsmøtet. Regionleiar bør vere ein av desse.

 

 1. Styret har ansvar for

7.1.      At sentrale reglar vert følgde

7.2       Drift og planlegging fram i tid

7.3       Aktivitetar, sjå pkt. 2.

7.4       Å halde god kontakt med gruppene

7.5       Å samarbeide med andre regionar om mellom anna framlegg til Landsstyret og Landsmøtet.

7.6       A sørgje for at konfliktar vert løyste raskt

7.7       Leiar og kasserar har saman signaturrett i alle gruppa sine saker. Begge har tilgang til bankkonti.

7.8       Sende årsmelding og rekneskapsamandrag til Seniordans Norge.

 1. Vedtak om rettleiande retningsliner krev berre alminneleg fleirtal.
 2. Ekstraordinært årsmøte

Dette skal haldast når styret eller ein fjerdedel av dansegruppene krev det.

Ekstraordinært årsmøte kan berre handsame dei sakene som er oppført på innkallinga.

Fristar og reglar elles er som ved ordinært årsmøte.

 

    

 • Oppløysing

Skal vedtakast  på 2 påfølgjande årsmøte med minst ¾ fleirtal av frammøtte med stemmerett. Det eine årsmøtet kan vere ekstraordinært. Det skal oppnemnast ein komite med mandat frå årsmøtet til å styre avviklinga.

 

 1.       Trer i kraft.

Retningslinene trer i kraft etter Landsmøtet.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)